Loading   
X

WELCOME TO PICK N PAY ONLINE

Register for your account and unlock the full Pick n Pay Online and mobile experience.

To get started, tell us if you have a smart shopper card.

YES NO

Melawana le Dipehelo tsa karete

1

Karete ya Pick n Pay ya Smart Shopper e fanwa ke ba Sehlopha sa Pick n Pay mme e tla dula e le ya bona kapa efe feela ya dihlopha tse ikarabellang ho bona kapa tse kopaneng le bona. Pick n Pay e na le tokelo ya ho hana, ho fana le ho amoha karete ya Smart Shopper neng kapa neng.

2

O koptjwa ho hlahisa bukana ya hao ya boitsebiso e molaong (kapa Nomoro ya Phaspoto ya Baahi bao e seng ba Afrika Borwa) bakeng sa ho boingodiso, phetolelo ya dintlha tsa hao tsa smart, phetolo ya dintlha tsa hao kapa ho laola ya hao ya Smart Shopper le dintlha tsa hao.

3

Karete ya Smart Shopper ha e fanwe.

4

Ho fumana dintlha kareteng, karete ya Pick n Pay ya Smart Shopper e lokela ho fuwa barekisi dikgutlwaneng tsa thekiso tsa Pick n Pay, hore theko tse entsweng di ngodiswe. Ha o sa fana ka karete sekgutlwaneng sa thekiso pele o lefa, o keke wa fuwa dintlha bakeng la theko eo. Ho feta moo, o keke wa fuwa dintlha tsa ditheko tsa nako e seng e fetile, moo karete e sakang ya hlahiswa.

5

Bakeng sa Ranta e nngwe le e nngwe ya Afrika Borwa e sebedisitsweng nthong tse fumantshang dintlha, o tla fumana ntlha e le nngwe. Ha ho na dintlha tse fumantshwang bakeng sa tjhelete ya boleng ba disente.

6

Ditheko tse sa o feng dintlha ke tsa mafura a koloi, kwae le dihlahiswa tse amanang le kwae, karete ya Mpho ya PnP le ya tlatseletso, thomelo ya tjhelete, meriana le disebediswa tsa khemising tse laetsweng ke ngaka le ditshebeletso tse akaretsang, PnP Travel le motho wa boraro le ditefello tse kenyeletsang (empa di sa qoholle) motlakase, dithoukene tsa Visa tsa USA, dithoukene tsa ADSL Axxess, Inshorense ya Hollard, U-Kash, vaotjhara ya SAA Cycle, dithoukene tsa Visa tsa Austria, Just Surf, Retail Bonds, ditekete tsohle tsa lothari, ditekete tsa SAA le tsa dibese, Multichoice, dikotlo tsa sephethephethe, Dikarete tsa Splashout Mall le ditefello tsa penshene. Pick n Pay e na le tokelo ya ka nako tsohle ya ho thibela dihlahiswa tse itseng ho o fumantsha dintlha, ho ya ka kgetho ya yona.

7

Basebedisi ba dikarete tsa Discovery ba ka ingodisa lenaneong la Smart Shopper mme ba fumane dikuno ho tswa dikemeng ka bobedi. Ho hlahisa le ho swaepa dikarete bobedi ho a hlokeha hore o fumane dikuno ho tswa dikemeng ka bobedi.

8

Dintlha tsa Smart Shopper di tla hlaha akhaontong ya hao ya Smart Shopper nakong ya matsatsi a 5 o rekile.

9

Ha o se o bokeleditse dintlha tsa hao tse 1000 tsa pele (ho ya ka nako ya matsatsi a 5 a boletsweng ho 8) o ka kgona ho fetola dintlha tsa hao ho ba tjhelete kapa o di nyehele mokgatlong oo o o ratang wa thuso ya setjhaba. Ha se setlamo hore o fetole kapa o nehele smart points tsa hao ha o se o bokeleditse smart points tse 1000. O ka boloka tse ngata ka moo o ratang. O kgona ho fetola kapa ho nehela smart points tse balwang ka makgolo (100) feela.

10

Ho lekola le ho fetola smart points ho ya ka hore na dikiosk di a fumaneha khomphutheng ka lebenkeleng.

11

Pick n Pay e na le tokelo ya ho fetola boleng ba phetolelo ya smart points, ho ya ka thato ya yona.

12

Smart points di ka fetolelwa ho boleng ba tsona ba tjhelete kapa tsa nehelwa mekgatlong ya thuso ya setjhaba kioskeng ya Smart Shopper ya lebenkele lefe kapa lefe la Pick n Pay le ka hara meedi ya Afrika Borwa, ntle le ha ho boletswe ka mokgwa o mong.

13

Menyetla ya ho fumana dintlha tse eketsehileng e tla fumanwa ho ya ka thato ya Pick n Pay.

14

Smart points le tjhelete e fumanweng ha o fetoletse smart points di tla ba tshebetsong dilemo tse 3. Pick n Pay e na le tokelo ya ho kwala akhaonto efe kapa efe ya Smart Shopper e sa sebetsang (ho sena dintlha tse fumanweng, tse fetoletsweng kapa tse nehetsweng) nakong ya dikgwedi tse 24 tse latelanang. O tla lahlehelwa ke dintlha le tjhelete e akhaontong e kwetsweng.

15

Dintlha tse fumanweng bakeng la phapanyetsano eo ho yona thepa e ileng ya boela ya kgutlisetswa lebenkeleng, di tla hulwa ho dintlha tsa hao tsa akhaonto ya Smart Shopper.

16

Karete ya hao ya Smart Shopper ya Pick n Pay ha e sebetse jwalo ka dikarete tsa kerediti, debiti kapa karanti.

17

Pick n Pay e na le tokelo ya ho fetola dipehelo tsa tshebediso ya lenaneo la karete ya Smart Shopper kapa ho e fedisa, neng kapa neng. Ha lenaneo le ka fediswa, dintlha di tla kgona ho sebetsa nako ya matsatsi a 30. Tjhelete e teng akhaontong ya moreki e keke ya angwa ke sena.

18

Ha ho ka ba le boitseko ba basebetsi ba nako e telele, Pick n Pay e na le tokelo ya ho kgaotsa phetolelo ya dintlha ho tjhelete, nako e ratwang ke bona.

19

Tjhelete e hlahang ha ho fetolelwa dintlha e tla dula e na le boleng ba tjhelete. Ha ho moreki ya tla fumana tjhelete e seatleng ho tswa ho sekema sa Smart Shopper. Karete ya Smart Shopper e na le boleng ba tjhelete mme karete e ka sebetsa jwalo ka karete ya mpho.

20

Monga karete ya Pick n Pay Smart Shopper ka mong o tla koptjwa ho fana ka nomoro ya selefounu, le/kapa aterese ya poso, le/kapa aterese ya imeili bakeng la dikgokahano tsohle. Ho keke ha romelwa dikgokahano dife kapa dife mehaleng, atereseng tsa poso kapa atereseng tsa imeili tse kantle ho Afrika Borwa.

21

Re keke ra arolelana dintlha tse mabapi le wena le khampani efe kapa efe e nngwe, ntle le ha eba ho fela ho hlokeha bakeng sa tsamaiso ya lenaneo la Smart Shopper.

22

Bakeng la dikarete tsohle tse lahlehileng, tse utswitsweng kapa tse senyehileng, ikgokahanye le Motsamaisi wa Tshebeletso tsa Bareki ya ka lebenkeleng ho fumantshwa thuso, kapa o letsetse Setsi sa mehala sa Pick n Pay ho 0800 11 22 88. O ka laela Pick n Pay ho thibela tshebediso ya karete ya hao e lahlehileng, e utswitsweng kapa e senyehileng, mme o kope karete e ntjha.

23

Dintlha tse kareteng e lahlehileng/thibetsweng/senyehileng di ka fetisetswa kareteng ya hao e ntjha. Empa boleng ba tjhelete bo neng bo le kareteng e lahlehileng/thibetsweng bo keke ba bolokwa. Ha eba dintlha tse kareteng di fetoletswe kapa di nehetswe pele karete e thibelwa, ho keke ha bolokwa boleng ba dintlha. Pick n Pay e keke ya ba le boikarabello tahlehelong ya dintlha kapa boleng ba tjhelete.

24

Tshebediso e mpe ya karete ya Smart Shopper e etswang ke mang kapa mang ke tlolo ya molao mme Pick n Pay e na le tokelo ya ho kgaotsa botho ba motho eo le ho mo amoha dintlha tse akhaontong ya hae. Dikarete kapa dinomoro tsa dikarete tse sa nepahalang di keke tsa fuwa dintlha.

25

Ho ngodiswa ho ba setho sa lenaneo la Smart Shopper ho bolela tumellano ya hao e sa fetoheng le melawana le dipehelo tsena tse boletsweng hodimo.


Dipehelo tse ikgethang tse mabapi le divaotjhara tsa Smart Shopper

1

Divaotjhara tsa Smart Shopper di fanwa ke ba Pick n Pay ho batho ba kgethilweng ho ya ka mekgwa ya bona ya ho reka nakong e itseng.

2

Divaotjhara tsa Smart Shopper di sebetsa mabenkeleng ohle a Pick n Pay a Afrika Borwa moo dihlahiswa tse boletsweng divaotjhareng tsa Smart Shopper di fumanehang teng, ha feela di ntse di le teng ka lebenkeleng.

3

Divaotjhara tsa Smart Shopper di sebetsa bolelele ba nako bo ratwang ke Pick n Pay. Nako e lokelang ya tshebetso e tla bolelwa divaotjhareng tsa Smart Shopper.

4

Divaotjhara tsa Smart Shopper di tla sekenwa dikgutlwaneng tsa thekiso, mmoho le karete ya moreki ya Smart Shopper.

5

Divaotjhara tsa Smart Shopper di lokela ho sebediswa feela ke monga akhaonto ya Smart Shopper, mme ha e a tshwanela ho fetisetswa matsohong a mang.

6

Vaotjhara ya Smart Shopper e lokela ho ngolwa hang feela. Ha ho na divaotjhara tse tla ngolwa hape.

7

Vaotjhara ya Smart Shopper e lokela ho sebetsa phapanyetsanong e le nngwe feela – kamorao ho moo, e keke ya hlola e sebetsa.

8

Vaotjhara ya Smart Shopper e tla sebetsa feela ha dihlahiswa di le teng ka lebenkeleng.

9

Ha ho na le bothata bofe kapa bofe ka ho ngolwa ha divaotjhara kapa kiosk ya Smart Shopper, ka kopo ikgokahanye le mosebetsi wa tsa bareki ya ka lebenkeleng ho fumantshwa thuso.


Re a leboha